.
  System Oceniania
 

1. Oceny

W - Wybitny
P - Powyżej Oczekiwań
Z - Zadowalający
N - Nędzny
O - Okropny
T - Troll

2. Egzamin

Egzamin Jest to sprawdzenie całorocznej wiedzy ucznia z danego przedmiotu i odbywa się jednorazowo pod koniec roku szkolnego, przy czym musi on być zapowiedziany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzony powtórzeniem. Egzamin polega na wypełnieniu formularzu składającego się z pewnej ilości pytań, ułożonych uprzednio przez nauczyciela danego przedmiotu. Niestawienie się na egzamin jest równoznaczne z oceną T, jednak nie pociąga za sobą konsekwencji punktowych. Warunkiem dopuszczenia ucznia do egzaminu jest posiadanie trzydziestoprocentowej frekwencji ogólnej (bez wyodrębniania poszczególnych przedmiotów). W wyjątkowych sytuacjach, osoby nieobecne na egzaminie z przyczyn od nich niezależnych, mogą zostać dopuszczone do egzaminu w terminie dodatkowym. 

3. Sprawdzian

Jest to sprawdzenie wiedzy uczniów z większej partii materiału (minimalnie 5 lekcji). Sprawdzian trwa 30 minut i musi być zapowiedziany z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem, przy czym przeprowadzenie powtórzenia nie jest w tym wypadku konieczne. Według uznania nauczyciela może się on odbywać na chacie (poprzez udzielenie odpowiedzi na ,,szepnij”, wysłanie ich mailem lub wypełnienie formularzu), bądź też na gg. Niestawienie się na sprawdzian w przypadku uczniów o co najmniej trzydziestoprocentowej frekwencji na lekcjach, na których realizowany był dany materiał, jest równoznaczne z oceną T i punktami ujemnymi (patrz tabela), natomiast uczniowie o niższej frekwencji otrzymują ocenę, jednak nie pociąga to za sobą konsekwencji punktowych. Uczniom będącym podczas sprawdzianu po raz pierwszy na lekcji, nauczyciel może wpisać ocenę, ale bez przyznania odpowiadających jej ewentualnych punktów ujemnych (dotyczy oceny T). Ocena ze sprawdzianu podlega poprawie, o ile nauczyciel danego przedmiotu wyrazi na to zgodę. 

4. Kartkówka

Jest formą sprawdzenia przez nauczyciela wiedzy wszystkich uczniów obecnych w danym dniu na zajęciach, obejmującą materiał maksymalnie z trzech ostatnich lekcji. Kartkówka może zostać przeprowadzona w dowolnym momencie zajęć. Odmówienie pisania kartkówki, skopiowanie informacji z internetu, bądź zupełny brak wiedzy na dany temat jest równoznaczny z oceną T i punktami ujemnymi. 

5. Odpowiedź

Nauczyciel ma prawo na każdej lekcji, w dowolnym momencie jej trwania, sprawdzić indywidualnie wiedzę wybranego ucznia/uczniów z przerobionego dotychczas materiału obejmującego trzy poprzednie lekcje oraz zajęcia bieżące. Odmówienie podejścia do odpowiedzi, skopiowanie informacji z internetu, bądź zupełny brak wiedzy na dany temat jest równoznaczny z oceną T i punktami ujemnymi.

6. Zadanie domowe

Nauczyciel ma prawo na każdej lekcji zadać obowiązkową pracę domową związaną z tematem zajęć. Za niewykonanie zadania nauczyciel może wyciągnąć konsekwencje od uczniów, którzy byli obecni na danej lekcji w postaci negatywnej oceny (T) i punktów ujemnych (patrz tabela). W przypadku braku jakiejkolwiek pracy z domu, nauczyciel, za zignorowanie polecenia, ma prawo odjąć domowi dodatkowo 20 punktów. 

7. Zadanie dodatkowe

Nauczyciel ma prawo, oprócz zadania obowiązkowego, lub zamiast niego, wyznaczyć zadanie dodatkowe, którego nie odrobienie nie jest karane punktami ujemnymi, natomiast jego wykonanie, jest nagradzane wyższą niż w przypadku zwykłej pracy, ilością punktów.

8. Praca na lekcji

Za aktywność na lekcji każdy uczeń może na jednych zajęciach otrzymać maksymalnie 150 punktów. Wyjątkową aktywność jakiegoś ucznia/uczniów nauczyciel może zgłosić dyrekcji, wówczas za zaangażowanie zostanie przyznana dodatkowa nagroda w postaci punktów.

9. Zachowanie na lekcji

Za nieodpowiednie zachowanie na lekcji, nauczyciel może odjąć na jednych zajęciach maksymalnie 40 punktów od ucznia. W przypadku, gdy to nie poskutkuje, nauczyciel powinien usunąć daną osobę z klasy (kick/ban), i jeśli sytuacja będzie się powtarzać, zgłosić ten fakt opiekunowi, a następnie dyrekcji.

10. Szlaban

Jest rodzajem kary wyznaczonej przez nauczyciela uczniowi, łamiącemu regulamin, zachowującemu się w niewłaściwy sposób, ignorującemu polecenia nauczyciela itp. Forma i termin szlabanu zależą od nauczyciela. Jeśli uczeń nie wykona szlabanu w określonym czasie, nauczyciel ma prawo wyciągnąć konsekwencje od domu w postaci punktów ujemnych (-30), natomiast odrobienie szlabanu nie uprawnia nauczyciela do przyznania z tego tytułu punktów dodatnich, gdyż przekreślałoby to sens kary.

Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grożą konsekwencje w postaci minusa dla nauczyciela, co z kolei może prowadzić do usunięcia ze szkoły.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących powyższego systemu oceniania, należy się
zgłosić
do dyrekcji.

 
   
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=